Polityka Cookies

Polityka cookies sporzédzona zostaa zgodnie z obowiézkami wynikajécymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, ktére weszéy w éycie 22 marca 2013 roku. Obowiézki te podobnie sé realizowane w caéej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy us'ug oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposéb automatyczny éadnych informacji, z wyj'tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowié dane informatyczne, w szczeg'lnoéci pliki tekstowe, ktére przechowywane sé w urzédzeniu ko-cowym U'ytkownika Serwisu i przeznaczone sé do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierajé nazwé strony interntowej, z ktérej pochodzé, czas przechowywania ich na urz'dzeniu ko-cowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczajécym na urzédzeniu ko-cowym Uytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujécym do nich dost'p jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane sé w celu:

  • dostosowania zawartoéci stron internetowych do preferencji Uytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg-lnoéci pliki te pozwalajé rozpoznaé urzédzenie U'ytkownika Serwisu i odpowiednio wy'wietlié stron, dostosowané do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, ktére pomagajé zrozumie, w jaki sposéb U'ytkownicy Serwisu korzystajé ze stron internetowych, co umo'liwia ulepszanie ich struktury i zawartoéci;

W ramach Serwisu stosowane s' dwa zasadnicze typy plik'w cookies: sesyjne (session cookies) oraz staée (persistent cookies). Cookies sesyjne sé plikami tymczasowymi, ktére przechowywane sé w urzédzeniu ko-cowym U'ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony interntowej lub wyéczenia oprogramowania (przegl'darki interntowej). Staée pliki cookies przechowywane sé w urzédzeniu koécowym U'ytkownika przez czas okre'lony w parametrach plik'w cookies lub do czasu ich usuniécia przez U'ytkownika.

W ramach Serwisu stosowane sé nastépujéce rodzaje plikéw Cookies:

  • niezb-dne pliki cookies, umo'liwiaj'ce korzystanie z us'ug dost'pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniajéce pliki cookies wykorzystywane do us'ug wymagaj'cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies s'uéce do zapewnienia bezpiecze-stwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduéyw w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • wydajnoéciowe pliki cookies, umo'liwiajéce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umo'liwiajéce zapami'tanie wybranych przez U'ytkownika ustawiea i personalizacjé interfejsu U'ytkownika, np. w zakresie wybranego j'zyka lub regionu, z ktérego pochodzi U'ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl'du strony interntowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies, umo'liwiajéce dostarczanie U'ytkownikom treéci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa.

W wielu przypadkach oprogramowanie s'uéce do przegl'dania stron internetowych (przegl'darka internetowa) domy'lnie dopuszcza przechowywanie plik'w cookies w urz'dzeniu koécowym U'ytkownika. Uytkownicy Serwisu mogé dokonaé w kaédym czasie zmiany ustawieé dotyczécych plikéw cookies. Ustawienia te mogé zostaé zmienione w szczeg-lnoéci w taki sposéb, aby blokowaé automatyczné obs'ugé plik'w cookies w ustawieniach przegl'darki interntowej b'd' informowao o ich ka'dorazowym zamieszczeniu w urzédzeniu U'ytkownika Serwisu. Szczegéowe informacje o mo'liwo'ci i sposobach obs'ugi plik'w cookies dost'pne s' w ustawieniach oprogramowania (przegl'darki interntowej).

Betreiber Serwisu informuje, ée ograniczenia stosowania plikéw cookies mogé wp'yné na niektére funkcjonalnoéci dost-pne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urzédzeniu ko-cowym Uytkownika Serwisu i wykorzystywane mogé byé réwnieé przez wsp'pracuj'cych z operatorem Serwisu reklamodawc'w oraz partner.

Wiécej informacji na temat plikéw cookies dost-pnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przegl'darki interntowej.